Contact
Photographs and videos
Legal warnings Privacy and use of cookies Site map
Developed by: KodeaWeb
Collection Object of the Month

TALAYOTIC OFFERING BEAKER FROM BINIPARRATX PETIT

TALAYOTIC OFFERING BEAKER FROM  BINIPARRATX PETIT

Procedència: Poblat talaiòtic de Biniparratx Petit (Sant Lluís)

Matèria: Ceràmica feta a mà, sense torn      

Mides: Alçada: 164 mm.; diàmetre boca: 205 mm.; diàmetre de la base: 100 mm.

Cultura: Talaiòtica                                                

Nº inventari: 15995                                                                                             

Datació: Segle II-I aC.

Descripció:

Got de cos troncocònic fet a ma, sense torn, amb una base circular, massissa i plana, separada del cos per un regruix continuu en forma de collaret. Té una peculiar ornamentació en tota la superfície exterior: una profusió de marques circulars que no arriben a perforar ni la paret ni la base el que li treu en aquests elements qualsevol utilitat pràctica.  D’altra manera, si arribessin a perforar la ceràmica es podria pensar en la seva funció com a colador o ensella pel tractament de la llet i fer formatge.  A més, molt aprop de la vora que és oberta i senzilla es desenvolupa un sol relleu serpentiforme que, tal vegada, es podria interpretar com la representació esquemàtica de les banyes d’un bou. Aquest és un element ornamental poc freqüent a les ceràmiques posttalaiòtiques menorquines però ben documentat, per altra banda a alguns gots contemporanis però de formes ben diferents que s’han localitzat a Mallorca, a diferents jaciments relacionats amb el culte i amb la mort.

El got va ser recuperat en diversos fragments al nivell inferior (UE-360) de l’aljub o cisterna del pati central de la casa talaiòtica de Biniparratx Petit, terme municipal de Sant Lluís, el 1996, monument que es va decidir fos traslladat als jardins situats vora la sortida actual del recinte de l’Aeroport de Menorca perquè en la seva ubicació original, en el poblat de Biniparratx, perillava la seva continuïtat per mor de les obres de regularització de la zona de seguretat de la pista d’aterratge de l’aeroport.

La cisterna de l’angle nordoest del pati central de la unitat domèstica es va localitzar en l’excavació gairebé sallada per unes lloses de pedra sota les quals hi havia una gran bossa d’aire i al fons uns 40 cms de sediments sorrencs en els quals es van establir tres nivells o unitats estratigràfiques.  A la inferior, on es localitzà el nostre got d’ofrenes,  gairebé en contacte amb la roca, es recuperà un bon grapat de fragments de ceràmica entre els quals destacaven la ceràmica talaiòtica tardana, feta a mà, àmfores i vaixella púnicoebusitana, ceràmica campaniana dels tipus A i B, alguns fragments de ceràmica ibèrica i d’àmfores tardorepublicanes tarraconenses i itàliques, a més d’uns pocs fragments de gots de parets fines.  Encara que algunes de les ceràmiques podrien ser del segle III a.C. les més modernes, que daten la clausura del nivell tenen una cronologia de mitjan segle I a.C.

null

El got que ens ocupa és, certament, singular per les seves característiques entre les ceràmiques posttalaiòtiques menorquines i tampoc se’n coneixen paral·lels a la veïna Mallorca.  Si hem de cercar una certa semblança i parlar de la seva funcionalitat ens podem referir als anomenats “gots de fons alt”, característics de la protohistòria tardana de Menorca  principalment en els llocs de culte encara que no manquen en ambients funeraris o en entorns domèstics.  Aquests gots que probablement s’inspiren en prototipus de gots púnics, grecopúnics i iberopúnics de caràcter ritual tenien la funció de presentar a la/les divinitats  plantes aromàtiques o altres ofrenes orgàniques, i en molts casos cremar resines aromàtiques i/o enteogèniques.

La presència d’un got d’aquestes característiques en un ambient domèstic suggereix la possible existència de capelletes o altars en els patis de les cases, un dels quals es localitzaria, precisament, damunt la cisterna on es localitzà aquest vas.

Autor fitxa: Joan C. de Nicolás

Bibliografia:

Casa talaiótica de Biniparratx Petit. Excavación, traslados y restauración promovida y patrocinada por AENA-Aeropuerto de Menorca.  Tríptico informativo (amb foto de la peça).

Joan C. de Nicolás Mascaró. Aeropuertos y arqueología. Casa prehistórica en el aeropuerto de Menorca.AENA Arte, 3. Diciembre, 1997. Madrid: 46-49.

This website belongs to  Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca, with address Avda. Doctor Guàrdia s/n | 07701 Maó - Menorca - Illes Balears and NIF S0733002J.

Link policy

Links with other websites that appear on http://www.museudemenorca.com are merely offered as information for the users and therefore http://www.museudemenorca.com does not take responsibility for the products, services or contents that are offered or provided on these destination pages located in a separate domain.

Intellectual and Industrial Property Rights

All the material that appears on http://www.museudemenorca.com belongs to Menorca | Consell Insular de Menorca and is protected by Intellectual Property Rights as is established in the Spanish LPI (Intellectual Property Law). Any intentional unauthorised use of this material will be taken as a breach of these rights and could result in the corresponding sanctions. It is therefore forbidden to reproduce, exploit, edit, distribute or disseminate the contents of this website without the necessary permissions from the author.

 

Data Protection and the Use of Personal Information Policy

The data provided via the website is stored in a data file belonging to XXX that has been declared, as is required, to the Spanish Agency of Data Protection. This data will be used exclusively in order to carry out the service applied for and for later sharing promotions or services within the company’s sector. Under no circumstances will they be supplied to third parties, besides those required by law or associated companies or partners of Museu de Menorca | Consell Insular de Menorca. The data files may be managed by organisations contracted to carry out the data protection and storage. These organisations have agreed to comply with the same conditions laid out by the Data Protection Law.

Our system uses cookies. Please check our usage policy.

Jurisdiction and applicable laws.

The user accepts that the legislation applied to these services is Spanish. Any controversies over the interpretation or application of these clauses will be dealt with under the courts and tribunals of the consumers address. In the case where the client is not a resident of Spain, the courts used will be those in Menorca.